تورهای یک روزه

سفرهای یک روزه‌ گروهی آخر هفته‌ها و تعطیلات از مبدا کرج و تهران

کد تور نام تور مسافرتی محل اقامت مدت حمل و نقل قیمت تور از تاریخ اجرای تور
 • 4018
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 990,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2745
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,500,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 4124
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,300,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 4126
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,400,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 4019
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 750,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2729
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,200,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 1975
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,550,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2965
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,750,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2742
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,650,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2915
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 12,500,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2932
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,700,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2916
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,450,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2933
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 980,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2951
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 750,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 4116
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 2,100,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2950
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,800,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2740
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,800,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2914
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 2,250,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2917
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,800,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2929
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,800,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 1916
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,550,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 4121
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 2,200,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 4024
 • بدون اقامت
 • 2 روزه
 • زمینی
 • 3,990,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2930
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,300,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2888
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,350,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2720
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 990,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2688
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,900,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 4083
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,150,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2714
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,850,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2722
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,100,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 4123
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,100,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 4025
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 950,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2737
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,250,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 2743
 • بدون اقامت
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,250,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته
 • 1915
 • 1 روزه
 • زمینی
 • 1,350,000ريال
 • تعطیلات آخر هفته