تورهای یک روزه

سفرهای یک روزه‌ گروهی آخر هفته‌ها و تعطیلات از مبدا کرج و تهران

کد تور نام تور مسافرتی محل اقامت نوع تور مدت حمل و نقل وضعیت قیمت تور از تاریخ اجرای تور
 • 2950
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,400,000ريال
 • 1398/5/4 ~ 4
 • 4083
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,600,000ريال
 • 1398/5/4 ~ 4
 • 1916
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,400,000ريال
 • 1398/5/10 ~ 10
 • 2721
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 2 روزه
 • موجود
 • 4,900,000ريال
 • 1398/5/10 ~ 11
 • 2933
 • بدون اقامت
 • تور تابستانی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 980,000ريال
 • 1398/5/24 ~ 8
 • 2930
 • بدون اقامت
 • تور تابستانی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 690,000ريال
 • 1397/5/5 ~ 5
 • 2917
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 1,400,000ريال
 • 1397/8/25 ~ 25
 • 4018
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 990,000ريال
 • 1397/9/2 ~ 2
 • 2886
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 950,000ريال
 • 1397/9/2 ~ 2
 • 4025
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 950,000ريال
 • 1397/9/23 ~ 23
 • 2914
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 1,500,000ريال
 • 1397/10/7 ~ 7
 • 2767
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 550,000ريال
 • 1397/11/26 ~ 26
 • 1971
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 2,100,000ريال
 • 1398/1/15 ~ 15
 • 2932
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 1,700,000ريال
 • 1398/1/23 ~ 23
 • 2745
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 1,500,000ريال
 • 1398/1/30 ~ 30
 • 2734
 • بدون اقامت
 • تور شهر گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 1,700,000ريال
 • 1398/1/30 ~ 30
 • 4122
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 750,000ريال
 • 1398/2/1 ~ 1
 • 2688
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 1,900,000ريال
 • 1398/2/12 ~ 12
 • 4124
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 1,300,000ريال
 • 1398/2/20 ~ 20
 • 2740
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 1,450,000ريال
 • 1398/2/26 ~ 26


ecotourism