تورهای یک روزه

سفرهای یک روزه‌ گروهی آخر هفته‌ها و تعطیلات از مبدا کرج و تهران

کد تور نام تور مسافرتی محل اقامت نوع تور مدت حمل و نقل وضعیت قیمت تور از تاریخ اجرای تور
 • 4019
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 750,000ريال
 • 1398/3/5 ~ 5
 • 2737
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,600,000ريال
 • 1398/3/6 ~ 6
 • 2742
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,550,000ريال
 • 1398/3/6 ~ 6
 • 1975
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,550,000ريال
 • 1398/3/9 ~ 9
 • 2965
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,650,000ريال
 • 1398/3/9 ~ 9
 • 2889
 • بدون اقامت
 • تور شهر گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,600,000ريال
 • 1398/3/10 ~ 10
 • 1916
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,500,000ريال
 • 1398/3/10 ~ 10
 • 4121
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 2,200,000ريال
 • 1398/3/10 ~ 10
 • 4024
 • هتل پارسیان بوعلی
 • تور طبیعت گردی
 • 4 روزه
 • موجود
 • 7,500,000ريال
 • 1398/3/11 ~ 14
 • 2729
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,200,000ريال
 • 1398/3/14 ~ 14
 • 4116
 • بدون اقامت
 • تور بوم گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,200,000ريال
 • 1398/3/15 ~ 15
 • 4083
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 870,000ريال
 • 1398/3/16 ~ 16
 • 2714
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,200,000ريال
 • 1398/3/17 ~ 17
 • 2915
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 750,000ريال
 • 1398/3/24 ~ 24
 • 2736
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • موجود
 • 1,200,000ريال
 • 1398/3/31 ~ 31
 • 2930
 • بدون اقامت
 • تور تابستانی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 690,000ريال
 • 1397/5/5 ~ 5
 • 2917
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 1,400,000ريال
 • 1397/8/25 ~ 25
 • 4018
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 990,000ريال
 • 1397/9/2 ~ 2
 • 2886
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 950,000ريال
 • 1397/9/2 ~ 2
 • 4025
 • بدون اقامت
 • تور طبیعت گردی
 • 1 روزه
 • تکمیل
 • 950,000ريال
 • 1397/9/23 ~ 23


ecotourism